Yapım Ekleri-Çekim Ekleri Test Soruları

(I) Bilim, yüzyıllar (II)  süren bilimsel bilgi üretme (III) sürecinde kendi niteliğini, (IV)  geleneklerini ve (V) standartlarını koymuştur.

1.  Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) I.           B) II.              C) III.              D) IV.                E) V.

 

Edebî metinler (I)  yazarların  (II) yaşantılarını ve (III) duygularını birebir (IV) yansıtmasa da (V) onlardan izler taşır.

2. Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi yapıca basittir?

A) I.          B) II.          C) III.              D) IV.                E) V.

 

Her (I) akşam işte böyle gam gelir bana,
Benden (II) kederli bir adam gelir bana!

Dostum değil gelen, benim (III) garipliğim,
(IV) Dostum mu var ki bir (V) selam gelir bana?

3. Bu dizelerdeki altı çizili sözlerden hangileri yapıca türemiştir?

A) I ile II                   B) II ile III               C) II ile IV

D) III ile IV             E) IV ile V

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-me, -ma” eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

 A) Sert geçen bir kıştan sonra havaların birkaç günlüğüne yumuşaması bizi kandırmıştı.

B) Problemler arasında boğulup da bir çıkış yolu aramayan niye yazsın?

C) Konuştuklarımızdan bir derginin birkaç sayısını doldurmaya yetecek malzeme çıkabilirdi.

D) En sevdiğim şairlerden biriyle söyleşi yapmaya gideceğime çok sevinmiştim.

E) Günümüzde şiir, anlamdan uzaklaşmaya devam ediyor; dil üzerinde yoğunlaşıyor.

 

(I) Yerleşik düzene geçmek; daha güvenli yapılar (II) içinde ilk aile ve toplumsal (III)  yaşamları kurmak, insanoğluna gıda, her çeşit mal ve en (IV) önemlisi deneyimlerini biriktirme (V) olanağını sağlamıştır.

5. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinde aldığı ek nedeniyle anlam değişikliği olmamıştır?

A) I.              B) II.                C) III.             D) IV.              E) V.

 

Ülkemizde (I)  varlığını sürdüren bazı süpermarket ve (II) alışveriş merkezlerinin görsel (III) kimliklerini oluşturan logolar  (IV) gözlemlendiğinde, kurumun adı dışında logoda yer alan bazı karakterlerin yaygın biçimde (V) kullanıldığı görülmektedir.

6. Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

 A) I.             B) II.          C) III.             D) IV.              E) V.

 

(I) Köy oyunlarımız, köklü bir geçmişe dayanan tiyatro türlerimiz arasında yer alır. (II) Bu oyunlar çağdaş tiyatromuzun oluşmasını da desteklemiştir. (III) Oyunların içeriğinde günlük hayata yönelik büyük ölçüde izler bulunur. (IV) Güldürü ögeleri barındırmaları yanında ciddi konulara da alaycı ve eleştirel bir yaklaşım barındırır. (V) Böylece eğlendirici olmakla birlikte eğitici bir özellik de yüklenir.

7. Bu parçadaki cümlelerin hangisinde yüklem yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) I.                 B) II.                    C) III.             D) IV.              E) V.

 

(I) İnsanlık kültürünün temel ögelerinden biri olan sanat, hem (II) kültürel yapıyla (III) ilintili olarak gelişir hem de (IV)  toplumsal ve kültürel (V) oluşumu destekler.

8. Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi çekim eki almıştır?

 A) I.             B) II.              C) III.             D) IV.              E) V.

 

(I) Başarılı  (II) reklamcılar; müşterilerine ulaşmak için (III)  basın, televizyon, radyo ve diğer (IV) kanallardan oluşan bir karışım (V)  kullanır.

9. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?

 A) I.              B) II.                 C) III.              D) IV.            E) V.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lı, -li; -lu, -lü” eki, eklendiği sözcüğü isim yapmıştır?

 A) Bu konuyla ilgili bir çalışma henüz yapılmadı.

B) Önemli belgeleri masanın üzerinde bırakmış.

C) Liselilerin gezisi oldukça yararlı geçmişti.

D) Çevresinde başarılı bir iş insanı izlenimi oluşturuyor.

E) Sorunları çözmek için gizli bir görüşme gerçekleştirdiler.

 

 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yapıca diğerlerinden farklıdır?

 A) Az gelişmiş bir ülkenin kültürünün de az gelişmiş olduğunu düşünmeyiniz.

B) Sanatçının eseri üzerinde etkili olduğu tek süreç kurgudur.

C) Dünya bir stüdyoysa bu stüdyoda sessiz durulmasını isteyemeyiz.

D) Projeye başlamadan önce neleri yapacağımızı planlarım.

E) Bu tabloda sadece siyah ve siyahın tonlarını önemsedim.

 

Onun bir oyun (I)  yazarı olarak (II) başarısızlığının tiyatro (III) tekniklerini bilmediğinden (IV) kaynaklandığına  (V) inanıyordum.

12. Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangileri birden fazla yapım eki almıştır?

 A) I. ve II.                         B) II. ve III.                   C) II. ve IV.

D) III. ve IV.                   E) III. ve V.

 

Yeni fikirlere (I) şaşırmayın; şunu bilin ki (II) düşünceler sadece birçok kişi (III) tarafından kabul (IV) görmüyor diye doğru olma (V) özelliğini yitirmez.

13. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi, yapıca diğerlerinden farklıdır?

 A) I.               B) II.                 C) III.               D) IV.              E) V.

 

İletişim (I) konusunda sağladığı (II) imkânlar ve getirdiği (III)  kolaylıklar, sosyal medyayı (IV) habercilik sektörü için de vazgeçilmez bir araç (V) olarak karşımıza çıkarmıştır.

14. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangileri sadece yapım eki almıştır?

A) I. ve II.                 B) I. ve III.                  C) II. ve III.

D) III. ve IV.            E) IV. ve V.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) Ilgaz Dağı Milli Parkı içinde çok sayıda kuş türünün yaşadığı

B) Edebiyat çalışmalarını psikolojiden tamamen bağımsız düşünmek mümkün değildir.

C) Bir üniversitede insanlara zarar verip vermeme kararı verebilen bir robot geliştirdi.

D) Minik dostlarımız her ne kadar sevimli görünse de bakımları ve sorumlulukları oldukça çok.

E) Girilecek olan sınav aynı olsa bile her öğrencinin verdiği tepkiler farklılık gösterir.

 

(I) Yabancı bir ülkede oldukça iyi koşullarda (II)  yetişmiş yaşlı bir (III) adamcağız kendini bir anda (IV) küçücük bir kasabada (V) buluveriyor.

16. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır?

A) I.                B) II.                    C) III.             D) IV.              E) V.

 

(I) Çocukluğumuzda her şeyin farkındayızdır. (II) Çevre; bizim için ilgi çekici ve keşfedilmesi gereken nesneler, olaylar ve olgularla doludur. (III)  İlk defa güneşin doğuşunu seyreden biri, mucizeye tanıklık ettiğine inanabilir. (IV) İlk defa deniz gören bir çocuk, sonsuz bir hayranlıkla ona bakar. (V) Çocuklar, yetişkinlere oranla oldukça baskın bir uyanıklık hali içindedir.

17. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangilerinde bileşik sözcük kullanılmıştır?

A) I. ve II.                   B) II. ve III.                     C) II. ve IV.

D) III. ve IV.              E) IV. ve V.

 

Günümüzde bilim (I) dünyasının temel ihtiyacı (II) farklı disiplinlere ve bakış (III) açılarına sahip, (IV) standartlaşmamış, çok boyutlu düşünen (V) bilimcilerdir.

18. Bu parçadaki numaralı sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) I.                B) II.                   C) III.                 D) IV.                E) V.

 

Sanat tarihinde (I) gerçekçilik mağara (II) resimlerinden başlayarak (III) günümüze kadar (IV) çeşitli evreler (V) geçirmiştir.

19. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?

A) I.             B) II.                C) III.              D) IV.                E) V.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lar, -ler” eki ötekilerden farklı bir işlevde kullanılmıştır?

A) Toplantıda, nerede olduğumuz ve neler yapacağımız hakkında en ufak bir fikrim yoktu.

B) Bilim insanı, doğruyu bulmak için kendi içindeki düşmanlarla savaşır.

C) Klasik eğitim sisteminde öğrenciler katılımı olmayan bir alıcı durumundadır.

D) Yıllar çabuk geçer; hele hele yaşınız henüz genç ise sanki zaman daha da hızla akar.

E) Dünyalar kadar sorunumuzun olduğu bir anda imdadımıza yetişti.

 

Araştırma (I) grubunun kuruluş aşamasında (II) gençlerin birbirlerine alışmalarını ve grup çalışmasına (III) katılmalarını sağlamak (IV) amacıyla grup çalışmalarına (V) süreklilik verildi.

21. Bu parçadaki numaralı sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?

A) I.                 B) II.                   C) III.             D) IV.              E) V.

 

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lık, lik; -luk, -lük” ekiyle türetilmiş soyut bir sözcük vardır?

A) Çiftlikteki çalışmaya yağmur nedeniyle ara verildi.

B) Kimliğini her zaman bir yerlerde unutur.

C) Doktoru kulaklık kullanmasın önerdi.

D) Olan biteni ona bütün güzelliğiyle anlatmıştım.

E) Çalışma odasına yeni bir kitaplık getirildi.

 

 23. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin hangisinde “-cı, -ci” eki ötekilerden farklı bir işlevde kullanılmıştır?

A) Gideceği yönü belirlemeyen liderler öncü değildir.

B) Şirketler başarıya ulaşmak için çalışanlarına gerçekçi hedefler koymalıdır.

C) Tiyatro oyuncuları sosyoloji ve psikoloji bilimlerinin verilerinden de yararlanmalıdır.

D) Bir filmde kurgulanan dünyayı seyirci kendi hayatıyla özdeşleştirir.

E) Sanatçının tabiatı ve insanı ele alırken geniş bir özgürlüğü vardır.

 

(I) Ekmek yapmaya merak sarmıştık bir zaman. (II) Ama öyle ekmek makinasıyla filan değil. (III) Kendimiz, elle yoğuracaktık hamuru. (IV) Sanayi mayası da kullanmayacaktık. (V) Araştırdık, herkes gibi maya yapmayı öğrenebildik.

24. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde yeterlik birleşik fiili kullanılmıştır?

A) I.               B) II.                       C) III.                 D) IV.                  E) V.

 

Kitapta (I)  önemli gördüğüm yerleri not etmeye (II)  başlamıştım ama neredeyse her (III) sayfasında “önemli” bir şeyler bulduğum için uzun (IV) alıntılar yapmayı (V) kararlaştırdım.

25. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisi yapıca basittir?

A) I.                  B) II.                   C) III.                D) IV.                 E) V.

 

Artan dünya nüfusu, (I) insanlığın önüne (II) açlık, gıda (III)  güvenliği ve (IV) yetersiz beslenme (V) problemlerini getirmektedir.

26. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde aldığı ek nedeniyle anlam değişikliği olmamıştır?

 A) I.                   B) II.                 C) III.             D) IV.              E) V.

 

Akik, bir tür yarı (I) değerli taştır. Eskiden kese, fincan, tabak gibi ev eşyaları (II) yapımında da (III) kullanılırdı. Günümüzde ise yalnız (IV)  kuyumculukta tercih (V)  edilmektedir.

27. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir kökten türemiştir?

 A) I.             B) II.                  C) III.             D) IV.              E) V.

 

Her (I)  derginin tercih ettiği yerleşmiş bir stili vardır. Dergiler, (II) ilkin kendilerine gelen (III)  makalelerin derginin genel stiline uyması için gerekli değişiklikleri yapar. Ancak kimi değişikliklerde (IV) yazarların katkısı olmalıdır. Özellikle bilimsel (V) konuların içeriğine ilişkin değişikliklerde yazarların görüşü alınmalıdır.

28. Bu parçada altı çizili sözcüklerde kullanılan “-ın, -in; -un, -ün” eki, hangisinde farklı bir görevdedir?

A) I.                    B) II.                 C) III.             D) IV.              E) V.

 

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükteki “-a, -e” eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Yazılarında güncel olayları bize çok sıcak bir dille anlatır.

B) “Gerçek” sözcüğü farklı anlamlara

C) Ayağına kadar gelen fırsatı kaçırmadı.

D) Sahip olduğun ilke kimi zaman seni zor durumda bırakır.

E) Sanata ilgisinin çocukluğunda başladığını biliyoruz.

 

“-cik, -cek, -ceğiz” yapım ekleriyle, adlara “küçültme, sevgi, acıma” gibi anlamlar ka­tılabilir.

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki yargıya aykırı bir kullanım vardır?

A) Kentin görülmesi gereken yerleri elindeki kitapçığa bakarak belirlemişti.

B) Küçücük bir olaydan bile nefis bir öykü oluşturabiliyor.

C) Yapmacık davranışlarıyla çevresindekilere rahatsızlık veriyor.

D) Günlerdir sokaklarda kalan adamcağıza nihayet yardım eli uzatıldı.

E) Yavrucak günlerdir ablasının gelmesini bekledi.

 

Her kuşağın, (I) nedenini bilmeden, daha çok sevdiği türlü güzellikleri vardır; bazen bu güzellikler eksiklerle (II) dolu olur; ama bunlar o kuşağın (III) anlayışına uyar. Bu kuşağa kızacağınıza, önüne (IV) ilkeleri atacağınıza sevme (V) nedenlerini araştırmak iyi olmaz mı?

31. Bu parçada altı çizili sözcüklerde kullanılan “-ı, -i; -u, -ü” eki, hangisinde yapım ekidir?

A) I.             B) II.                  C) III.             D) IV.              E) V.

 

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lık- -lik” eki, altı çizili sözcüğe diğerlerinden farklı bir görev yüklemiştir?

A) Bu yeni alışkanlık, bir uygarlık göstergesi gibi kabul görüp yaygınlaştı.

B) Baskı sürecinde kitabın başına bir talihsizlik

C) Tablosundaki renkler çevresindeki güzelliklerle orantılı dağıtılmıştı.

D) Eleştirilerinde asla acımasızlık yapmaz, eğitici ve yönlendirici olmaya çalışır.

E) Birkaç cümlelik ön sözle kitabın içeriği hakkında bilgi verilmişti.

 

(I) Kalkınma hamlelerinin başarılı ve (II) etkili olabilmesi; ancak çağın (III) değerlerine ayak uydurabilmiş, (IV) bilimsel ve teknolojik gelişmeleri (V) özümsemiş kadrolarla mümkündür.

34. Bu parçadaki numaralı sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?

 A) I.              B) II.                C) III.              D) IV.                E) V.

 

Modern (I) dünyayı kurmaya çabalayanlar için çocuk ve (II) çocuksuluk, geçmişin bozumunun, geleneksel görüşlerin ve politik sisteme güçlü (IV) direncin öznesi, (V) olarak görülmüştür.

34. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?

A) I.                B) II.                   C) III.                D) IV.                E) V.

 

35. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lık, -lik; -luk, -lük” eki eklendiği sözcüğü sıfat yapmıştır?

A) Tatillerde kendine günübirlik işler bulmayı başarır.

B) Yapacağımız çalışmalarda gönüllülük esastır.

C) Hazırlanacak proje konusunda birliktelik sağlanamadı.

D) Şiirlerinde yalnızlığı anlatan pek çok dize bulabilirsiniz.

E) Arkadaşlık, toplumsal statü sağlamak için kurulmamalıdır.

 

Cevap Anahtarı:

1E2E3B4B5B
6B7A8E9A10C
11C12C13C14E15C
16E17B18A19A20E
21C22D23B24E25C
26E27D28B29D30C
31B32E33E34D35A

edebiyatvadisi

Next Post

Paragraf Oluşturma Test Soruları

Cum Nis 10 , 2020
Paragraf Oluşturma Test Soruları:   I. Lakabı “sessiz katil” olan karbonmonoksit; renksiz, kokusuz ve az bir miktarı ile çok çabuk zehirleme özelliğine sahip bir moleküldür. II. Neyse ki teknoloji bu sorunun üstesinden gelebilecek karbonmonoksit dedektörü ismi verilen cihazlar gibi çözümler sunuyor. III. Bulunduğumuz ortamda bir tehlike olduğunu duyularımızla anlamamız bu […]