Sözcükte Yapı Test Soruları

Sözcükte Yapı Test Soruları

SÖZCÜKTE YAPI

“Normal insanlar, hayatlarında bir defa (I) ergenlik acısı (II) çekerler.” der Goethe; ardından “Fakat” (II) diye devam eder: “Dehanın çocukları olan (IV) sanatçılar bu acıyı birçok kere yaşarlar ve böylece her defasında (V) gençleşirler.”

1. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I                 B) II                   C) III             D) IV            E) V

 

Şanlıurfa iline bağlı olan Birecik, (I) mavi suları durgun akan Fırat’ın (II) yanında, Asurlulardan kalma surlar (III) üzerindeki on iki burçlu kalesiyle, tarihî mirasını (IV) yıkık dökük de olsa günümüze (V)  kadar taşıyan güzel bir yer.

2. Bu cümledeki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I’inci, niteleme amacıyla kullanılmıştır.

B) II’ncide birden fazla çekim eki vardır.

C) III’üncüde bağlaç olan “ki” kullanılmıştır.

D) IV’üncü, ikilemeden oluşmuştur.

E) V’inci, sözcük türü olarak edattır.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ş” eki bir eylemin karşılıklı olarak yapıldığını gösterme işleviyle kullanılmıştır?

A) Kuşlar havada cıvıldayarak uçuşuyordu.

B) Birbirlerini görmeden yıllarca yazışmışlar.

C) Bu, yorucu bir yürüyüştü.

D) Hepsi aynı anda sağa sola kaçıştılar.

E) Bu, çok görkemli bir açılıştı.

 

4. “-mi” eki, aşağıdaki cümlelerin hangisine ötekilerden farklı bir anlam katmaktadır?

A) Zilin çaldığını işitmediniz mi?

B) Tohumlar çimlenmemiş miydi?

C) Bugün törene mi gideceğiz, diye sordu.

D) Bu su içilir mi, diyerek musluğa yaklaştı.

E) İstedi mi her şeyi yapar, dedi.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtilen işler, aynı kişiler tarafından yapılmıştır?

A) Götüreceklerimizi hazırlayıp arabamıza yerleştirdik.

B) Ona para da verdim yine de mutlu olmadı.

C) Tabakları ben yıkadım, o kuruladı.

D) Bize neden gelmiyorlar, onları kırdık mı acaba?

E) Az sonra o da gelir, biraz bekleyelim.

 

6. Aşağıdakilerin hangisindeki “-ler, -lar” eki cümleye “abartma” anlamı katmıştır?

A) Burada hava, akşamları genellikle serin oluyor.

B) Bugün yapmam gereken dünyalar kadar iş var.

C) Yarın akşam amcamlar bize yemeğe gelecek.

D) Kimileri güne yürüyüş yaparak başlar.

E) Orada neler olduğunu bana da söyler misin?

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ki” eki bir varlığın yerine kullanılmıştır?

A) Safiye’nin derslerindeki başarısı gözden kaçmıyordu.

B) Oyuncular akşamki maçta oldukça başarılıydı.

C) Geçen seneki tatilini Alanya’da geçirmiş, bu yıl da Antalya’ya gitmiş.

D) Evin önündeki ağaçlar susuzluktan kurumuş.

E) Komşunun çocukları yemek yiyor, bizimkilerse hâlâ oyun oynuyor.

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde bildirme eki, diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

 A) Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz

Yollar bir yumaktır, uzun dolaşık

B) Yıllardır kaybettim o tatlı sesi

Bir türlü içimde ötmez o bülbül

C) Ruhum ki yanıktır ve şifasızdır ezelden

Sormak dilesem, bir kara mendil neme yetmez?

D) Bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı

Ulu mabet! Seni ancak bu sabah anlıyorum.

E) Bana yadigârın kaldı âlemde

Kırılmış bir ney ki son yoldaşımdır

 

Köprü Sokağı’nın iki tarafında (I)  güzelliklere kucak (II) açarak (III) yıllanan (IV) meydanlarda, büyüleyici saraylar, kiliseler ve bahçelerden (V) oluşan hoş bir dünya saklıdır.

9. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) I, hem yapım hem çekim eki almıştır.

B) II, zarf-fiil eki almıştır.

C) III, isim kökünden türemiştir.

D) IV, çoğul eki almıştır.

E) V, işteşlik eki almıştır.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çıkma (ayrılma) durumu eki diğerlerinden farklı bir işlevde kullanılmıştır?

A) Uzun bir hastalık sürecinin akabinde babasını kanserden kaybetti.

B) Korkudan tek bir söz söyleyemedi ancak her şey gün gibi ortadaydı.

C) Bahçeyle kimse ilgilenmediğinden bütün çiçekler kuruyup gitmişti.

D) O adam bildiğimiz serseri takımından, ona laf anlatmak boş bir çaba.

E) Genel kurul toplantısı, katılım az olduğundan ileri bir tarihe ertelendi.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük, ilgi adılından (ilgi zamirinden) sonra yaklaşma durumu eki almıştır?

A) Masadakilerden yalnızca birini al.

B) Bugünkünü ötekilerden daha çok beğendim.

C) Benimkinin sayfalarında renkli resimler var.

D) Bu da her yönüyle seninkine benziyor.

E) Bizimkinde hiçbir eksiklik yok.

 

(I) Şu ana kadar tüm öykülerine övgüler düzeceğim bir seçkiyle karşılaşmadım. (II) Özellikle bu seçki tamamen yeni öykülerden oluşuyorsa böyle bir beklentiye hiç girmemeli. (III) Yazarlar birbirlerinden farklı edebiyat anlayışlarına sahiptirler. (IV) Sayfaları çevirdikçe çok farklı metinlerle karşılaşırsınız. (V) Eğer çok yönlü bir insan değilseniz bu öykülerin size seslenmesi pek olası değildir.

12. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlenin yüklemi belirli geçmiş zamanın olumsuzuyla çekimlenmiştir.

B) II. cümlede koşul eki almış bir sözcük vardır.

C) III. cümlede özne isimden isim yapma eki almıştır.

D) IV. cümlede zarf-fiil vardır.

E) V. cümlenin yüklemi ek eylemin olumsuz biçimiyle çekimlenmiştir.

 

Türemiş sıfatlar, adlarla fiillerin kök ya da gövdelerine yapım ekleri getirilerek oluşturulur.

13. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu yolla yapılmış bir sıfat vardır?

A) Güneş balçıkla sıvanmaz.

B) Korkunun ecele faydası yoktur.

C) Her ağacın meyvesi olmaz

D) Mızrak çuvala sığmaz.

E) İşleyen demir pas tutmaz.

 

14. Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde, birden çok yapım eki kullanılmıştır?

A) Kara gözlüm çok özledim ben seni

B) Varlığımı yalnız ona verdim ben

C) Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar

D) Gözleri yaş dolu yorgun bulutlar

E) Bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü

 

Çayönü (I) kazısında ortaya çıkan (II) buluntular, insanlığın (III) avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik yaşama (IV) geçiş (V) aşamasını göstermektedir.

15. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) I                 B) II                    C) III                  D) IV                      E) V

 

Dede Korkut (I) anlatılarının üçüncü hikâyesi olan Bey Böyrek, neredeyse tüm Türk halklarının sözlü edebiyatında yer almaktadır. Bu anlatı, Oğuz (II) boylarının arasında Bamsı Beyrek, Altay Türklerinde ise Alıp Manaş, Başkurt ve Tatarlarda Alıpmenşen olarak bilinir. Bu destanın birbirine yakın (III) biçimlerinin bu kadar geniş bir coğrafyada yaşaması, bu (IV) toplulukların ortak bir düşünce tarihine sahip (V) olduklarının güzel bir göstergesidir.

16. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi “üçüncü çoğul kişi iyelik eki” almıştır?

A) I                 B) II                 C) III                  D) IV                     E) V

 

Oyuncular, herhangi bir rolü canlandırdığında izleyicilerinden (I) gözleri önüne serilen (II) sahneleri ciddiye almalarını beklerler. Kendilerinden, (III) izledikleri karakterlerin sahipmiş gibi görünen niteliklere gerçekten sahip olduklarına, yapmakta (IV) oldukları işin yol açacağı sonuçların gerçekleşeceğine ve genelde her şeyin göründüğü gibi olduğuna (V) inanmaları istenir.

17. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi, “belirtme durumu eki” almıştır?

A) I                   B) II               C) III             D) IV                     E) V

 

Gelecekteki bilişsel sistemlerin çevreyle (I) etkileşim hâlinde olması bekleniyor. Canlı organizmaların sinir sistemlerinden (II) esinlenerek geliştirilen bu mekanizmaların en önemli özelliği, klasik (III) işlemcilerin aksine hafıza ve işlemci birimlerinin bir arada olmasıdır. İnsan beynine benzer (IV) biçimde çalışan elektronik cihazlar henüz tasarlanmamış olsa da yakın zamanda bu konuda önemli gelişmeler (V) yaşanması bekleniyor.

18. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri isim kökünden türemiştir?

A) I ve II                       B) I ve III                          C) II ve IV

D)  III ve V                  E)  IV ve V

 

 

Sosyalleşme (I) süreci; gittikçe yoğunlaşan kontrol, yön verme ve biçimlendirme etkisiyle doğal bir (II) varlık olan insanı; uygar, kanunlara (III)  saygılı, diğer insanların hak ve sorumluluklarını hesaba katan, (IV) kendinden emin, sakin, mutlu, mesleki (V) yeterliğe sahip bireyler hâline getirir.

19. Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır?

A) I                   B) II                     C) III                   D) IV                     E) V

 

Yüzü ne kadar solgun! Mavi ışık (I)  altında bir suyun içindeymiş gibi titrek ve bulanık bir (II) görünüşü var. Saçlarının koyu siyahıyla (III) şakaklarının mat ve hasta beyazlığı; renksiz, ince ve uzun yüzüne, zıt ihtiraslarının manasını o kadar kuvvetle (IV) yansıtıyor ki sık açılıp kapanan gözleri, kendini (V) saklamak için yapılan nafile bir çırpınış gibi geliyor.

20. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri hem yapım hem de çekim eki almıştır?

A) I ve III                   B) I ve IV                        C) II ve III

D) II ve IV                 E) II ve V

 

Edebiyat-estetik (I) bağlantısı üzerinde duran Tanpınar, gençlik (II) yıllarından hayatının (III) sonuna kadar denilebilir ki yalnız güzel eserleri (IV) önemsemiş, (V) onlardan daha üstün bir değerin varlığını tanımamıştır.

21. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri hem yapım hem de çekim eki almıştır?

A) I ve II                         B) I ve IV                         C) II ve IV

D) III ve V                      E) IV ve V

 

Altmış bin yıl önce Afrika’dan yola çıkan insanlar, durmadan ilerleyerek dünyanın dört bir yanına (I) yerleşmişlerdi. Bu (II) ilerleyişleri ve gittikleri mesafe; iklime, nüfus (III) baskılarına, tekne ve diğer teknolojik icatlara bağlıydı. (IV) Yolculuklarını (V) hızlandıran etkenler arasında elle tutulamayanlar da vardı: hayal gücü, adaptasyon ve bir sonraki tepenin ardında ne olduğuna dair merak.

22. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır?

A) I                   B) II                       C) III                    D) IV                     E) V

 

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-yor” eki, diğerlerinden farklı bir zaman anlamı katmıştır?

A) Astronomlar, evrenimizi giderek artan bir hızla genişleten gizemli hızlandırıcıyı “karanlık enerji” olarak adlandırıyor.

B) Piri Reis’in Dünya haritasını yıllarca araştıran ve bu konuda kitap yazan, ünlü erken dönem kartografya tarihi uzmanı, bir derginin konuğu olarak İstanbul’a geliyor.

C) Genetik ve çevresel faktörler etkileşerek otizmin ortaya çıkmasında rol oynuyor.

D) Bataklık yakınlarında yaşayan sülün boyutundaki hoatzin kuşu, yiyeceklerini fermente ederek sindiriyor.

E) Her defasında ne bulacağımı hiç bilmeden suya dalıyor ve her defasında gördüklerim karşısında büyülenmiş olarak sudan çıkıyorum.

 

Duvara mumya gibi vuran gölgeni ara

İnce çıtırtılarla odanda yansın ocak

Hayalinin gölünde belirsiz bir hatıra

Bir yaban kuşu gibi süzülüp kaybolacak

24. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Yansıma sözcükten “-tı” ekiyle türemiş isim vardır.

B) Sıfat-fiil ekiyle türemiş sözcük, ismi nitelemiştir.

C) Belirtili isim tamlamasının başına sayı sıfatı gelmiştir.

D) Zarf-fiil ekiyle türemiş sözcük, fiili nitelemiştir.

E) Emir II. tekil kişi olarak çekimlenmiş fiil vardır.

 

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-me, -ma” eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Sert geçen bir kıştan sonra havaların birkaç günlüğüne yumuşaması bizi kandırmıştı.

B) Problemler arasında boğulup da bir çıkış yolu aramayan niye yazsın?

C) Konuştuklarımızdan bir derginin birkaç sayısını doldurmaya yetecek malzeme çıkabilirdi.

D) En sevdiğim şairlerden biriyle söyleşi yapmaya gideceğime çok sevinmiştim.

E) Günümüzde şiir, anlamdan uzaklaşmaya devam ediyor; dil üzerinde yoğunlaşıyor.

 

(I) Yerleşik düzene geçmek; daha güvenli (II) yapılar içinde ilk aile ve toplumsal (III) yaşamları kurmak, insanoğluna (IV) gıda, her çeşit mal ve en önemlisi (V) deneyimlerini biriktirme olanağını sağlamıştır.

26. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinde aldığı ek nedeniyle anlam değişikliği olmamıştır?

A) I.                 B) II.                     C) III.                   D) IV.                E) V.

 

27. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “-sız, -siz; -suz, -süz” eki, eklendiği sözcüğü sıfat yapmıştır?

 A) Başka sevdalılarla hülyalara dalmıştın,

Rıhtımda hüzünlü ve yalnız! Hayatsız kaldım.

B) Ya güller kurumuş, ya başkaları kapmıştı;

Gülsüz, çiçeksiz hazan bahçelerinde kaldım.

C) Hep yanımdan geçti, bir kez durup da bakmadı.

Başkasına aittim dedi, sevinçsiz kaldım.

D) Hayalimi süsleyen şehre gitmek istedim,

Âşıkların binmiş, tren gitmişti. Sensiz kaldım.

E) Ağlatan hüzünlü senaryolarda rol aldım

Mutluluk rollerinde isimsiz kaldım.

 

(I) Tiyatro eleştirmeninin eserle (II) izleyici üzerinde (III) bağlantıyı kuracak kendine (IV) özgü bir oran (V) ölçüsü olması gerekir.

28. Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangileri birden fazla yapım eki almıştır?

A) I. ve II.                      B) II. ve III.                    C) II. ve IV.

D) III. ve IV.                  E) III. ve V.

 

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lık, lik; -luk, -lük” ekiyle türetilmiş soyut bir sözcük vardır?

A) Çiftlikteki çalışmaya yağmur nedeniyle ara verildi.

B) Kimliğini her zaman bir yerlerde unutur.

C) Doktoru kulaklık kullanmasın önerdi.

D) Olan biteni ona bütün güzelliğiyle anlatmıştım.

E) Siyah gelinlikler modada yeni bir tarz oluşturdu.

 

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-cı, -ci” eki ötekilerden farklı bir işlevde kullanılmıştır?

A) Gideceği yönü belirlemeyen liderler öncü değildir.

B) Şirketler başarıya ulaşmak için çalışanlarına gerçekçi hedefler koymalıdır.

C) Tiyatro oyuncuları sosyoloji ve psikoloji bilimlerinin verilerinden de yararlanmalıdır.

D) Bir filmde kurgulanan dünyayı seyirci kendi hayatıyla özdeşleştirir.

E) Sanatçının tabiatı ve insanı ele alırken geniş bir özgürlüğü vardır.

 

Kitapta (I) önemli gördüğüm yerleri not etmeye (II) başlamıştım ama neredeyse her (III) sayfasında “önemli” şeyler bulduğum için uzun (IV)  alıntılar yapmayı (V) kararlaştırdım.

31. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisi yapıca basittir?

 A) I.                    B) II.                    C) III.                   D) IV.                  E) V.

 

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-a, -e” eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Yazılarında güncel olayları okuyucuya sıcak bir dille anlatır.

B) “Gerçek” sözcüğü, bize farklı anlamlar bildirir.

C) Ayağına kadar gelen fırsatı kaçırmadı.

D) Dar ve sapa yollardan güvenle geçmeyi başarır.

E) Sanata ilgisinin çocukluğunda başladığını biliyoruz.

 

(I) Günümüzde ürün satışı yapan ya da hizmet sunan birçok işletme vardır. (II) Bu işletmelerin sattıkları ürünler arasında belirgin bir farklılık da yoktur. (III) Ancak ticari kazançlarının çok farklı düzeylerde olduğu kesindir. (IV) Aralarındaki bu farklılık; sermaye, yatırım alanları ve ortaklıklar gibi çeşitli etkenlerden kaynaklanmaktadır. (V) Bu etkenlere ayrıcalık ve saygınlık oluşturmak için gösterdikleri önem ve özen de eklenmiş olmalıdır.

33. Bu parçada numaralı cümlelerin hangisinde “-dır, -dir; -dur, -dür” eki, eklendiği fiile olasılık anlamı katmıştır?

A) I.                     B) II.                    C) III.                    D) IV.                E) V.

 

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-dı, -di” eki farklı bir işlevde kullanılmıştır?

A) Bu romanda, kültür yabancılaşmasının getirdiği kimliksizlik ele alınmıştı.

B) Aşırı kirlilik çevre üzerinde olumsuz etkiler yaptı.

C) Şiirlerindeki asıl tema, isimler ve imgeler üzerinden yürüyen bir kavgaydı.

D) Gerçekçi romanın girdileri, tarih, yaşama tarzı ve inançlardır.

E) Haklı olarak ün kazanmış kişilerin biyografilerini bir kitapta topladı.

 

Edebî metinler (I) yazarların (II) yaşantılarını ve (III) duygularını birebir (IV) yansıtmasa da (V) onlardan izler taşır.

35. Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi yapıca basittir?

A) I.                   B) II.                   C) III.                  D) IV.                   E) V.

 

 Cevap Anahtarı 

1B2C3B4E5A
6B7E8B9E10D
11D12D13E14E15C
16E17B18D19D20D
21B22C23B24C25B
26D27B28B29D30B
31C32D33E34D35E

 

edebiyatvadisi

Next Post

Yazım Kuralları Test Soruları 1

Çar May 6 , 2020
Yazım Kuralları Test Soruları 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) Baş başa vermiş, çocukların sorunlarından söz ediyorlardı. B) İnsanımızın belirleyici özelliklerinden biri de konuk severliğidir. C) Romandaki kişilerin, tipik İç Anadolu insanının özelliklerini taşıdığını söyledi. D) Doğu felsefesiyle ilgili hemen her kitabı okurdu. E) Televizyondaki kültür […]

You May Like