Sözcükte Yapı Test 4

 

SÖZCÜKTE YAPI TEST 4

Her kuşağın, nedenini (I) bilmeden, daha çok sevdiği türlü güzellikleri vardır; bazen bu güzellikler eksiklerle dolu (II) olur ama bunlar o kuşağın anlayışına (III) uyar. Bu kuşağa kızacağınıza, önüne ilkeleri (IV) atacağınıza sevme nedenlerini (V) araştırmak iyi olmaz mı?

1. Parçadaki altı çizili sözcüklerde kullanılan “-ı, -i; -u, -ü” eki, hangisinde yapım ekidir?

A) I             B) II              C) III                 D) IV               E) V

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lık, -lik” eki, altı çizili sözcüğe diğerlerinden farklı bir görev yüklemiştir?

 A) Bu yeni alışkanlık, bir uygarlık göstergesi gibi kabul görüp yaygınlaştı.

B) Baskı sürecinde kitabın başına bir talihsizlik

C) Tablosundaki renkler çevresindeki güzelliklerle orantılı dağıtılmıştı.

D) Eleştirilerinde asla acımasızlık yapmaz, eğitici ve yönlendirici olmaya çalışır.

E) Birkaç cümlelik ön sözle kitabın içeriği hakkında bilgi verilmişti.

 

 

Kalkınma (I) hamlelerinin başarılı ve etkili (II) olabilmesi; ancak çağın değerlerine (III) ayak uydurabilmiş, bilimsel (IV) ve teknolojik gelişmeleri özümsemiş (V) kadrolarla mümkündür.

3. Bu cümledeki numaralı sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?

 A) I               B) II                   C) III                  D) IV                   E) V

 

 

Modern dünyayı (I) kurmaya çabalayanlar için çocuk ve çocuksuluk (II),  geçmişin bozumunun, geleneksel (III) görüşlerin ve politik sisteme güçlü direncin (IV) öznesi, olarak (V) görülmüştür.

4. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?

A) I               B) II                   C) III                D) IV               E) V

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lık, -lik; -luk, -lük” eki eklendiği sözcüğü sıfat yapmıştır?

A) Tatillerde kendine günübirlik işler bulmayı başarır.

B) Yapacağımız çalışmalarda gönüllülük esastır.

C) Hazırlanacak proje konusunda birliktelik sağlanamadı.

D) Şiirlerinde yalnızlığı anlatan pek çok dize bulabilirsiniz.

E) Arkadaşlık, toplumsal statü sağlamak için kurulmamalıdır.

 

Kitap, bir geziye (I) çıktığımızda çantamızın (II) bir köşesine (III) yerleştirmeyi (IV) unutmadıklarımız arasındadır (V).

6. Cümledeki altı çizili sözcüklerden hangileri yapı yönünden diğerlerinden farklıdır?

 A) I ile II                        B) I ile IV                        C) II ile III

D) III ile IV                    E) IV ile V

 

7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi, diğerlerinden farklı türde bir ek almıştır?

A) İnsan, hayatın akışı içinde kendine yeni yerler arar.

B) Geçmişe duyulan özlem, birçok şeyin hatırlanmasını sağlar.

C) Şiirin en çok sevilen edebiyat türü olduğu, bir gerçektir.

D) Bir eserin gerçekliği ne ölçüde anlattığı her zaman sorgulanmıştır.

E) Sanat, toplumu bir yığın olmaktan uzaklaştıran önemli bir etkinliktir.

 

Anlamak, var olan süreç hakkında üst düzeyde ve hedef odaklı bir inceleme yapıp beyaz bir sayfayla başlamayı mümkün kılacak bilgiyi edinmek demektir.

8. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Farklı türlerde fiilimsiler vardır.

B) Yönelme durum ekini almış sözcük kullanılmıştır.

C) Hem yapım hem de çekim eki almış sözcükler vardır.

D) Bir sözcük birden fazla yapım eki almıştır.

E) Ses türemesine uğramış sözcüğe yer verilmiştir.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -cı (-ci, -cu, -cü) ekiyle türetilmiş sözcük, sıfat görevindedir?

A) Gezi yazıları, yabancı ülkeleri tanımak için oldukça yararlıdır.

B) Yayıncıların dikkatini çeken kısa öyküler yazmaya başlamıştım.

C) Sporcuların arasındaki rekabet görülmeye değerdi.

D) Oyuncu, yeteneğiyle çevresindekileri büyülemişti.

E) Sıradan insanları anlatan şiirleriyle yeni bir akımın temsilcisiydi.

 

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yönelme durum eki kullanılmıştır?

A) Küskün içlenmelerle geçti İzmir’de kaç akşamımız

B) Nereye kaydıysa sonbahar oraya yöneldi aklımız

C) Gitmekle kalmak arasında oldum olası kararsız

D) Hiç ummadığın anda aydınlanarak apansız

E) Sen de bir gün elbet ferahfezayı seveceksin

 

 

 SÖZCÜKTE YAPI TEST 4 ÇÖZÜMLERİ:

1. nedenini: neden-i-n-i — Çekim ekleri (iyelik ve durum eki)

 dolu: dol-u — Yapım eki

anlayışına: anla-y-ış-ı-n-a — İyelik eki

ilkeleri: ilk-e-ler-i: Belirtme durum eki

nedenlerini: neden-ler-i-n-i: Çekim ekleri (iyelik ve durum eki)

Cevap B

2. “-lık, -lik” eki eklendiği isimlerden yeni isimler türetmekle birlikte sıfatlar da türetir:

uygar-lık: isim

talihsiz-lik: isim

güzel-lik: isim

acımasız-lık: isim

cümle-lik: sıfat — (birkaç cümlelik ön söz)

Cevap E

3. Cümledeki altı çizili olan kalkınma (kalk-), etkili (et-), değerlerine (değ-), bilimsel (bil-) sözcüklerinin kökleri fiildir. “Özümsemiş” sözcüğünün kökü ise isimdir: öz

Cevap E

 4. dünyayı: dünya-y-ı — çekim eki

                  isim kökü-yardımcı ses-belirtme durum eki

çocuksuluk: çocuk-su-luk — yapım eki

                    isim kökü-i.i.y.e.-i.i.y.e.

geleneksel: gel-enek-sel — yapım eki

                    fiil kökü-f.i.y.e.-i.i.y.e.

direncin: dire-n-ç-in — yapım ekleri + çekim eki

               fiil kökü-f.f.y.e.-f.i.y.e-ilgi eki

olarak: ol-arak — yapım eki

            fiil kökü-f.i.y.e. (zarf-fiil eki)

 Cevap D

5. “-lık, -lik” eki “günübir-lik işler” biçiminde sıfat tamlaması kurmuştur; diğer seçeneklerdeki “gönüllü-lük, birlikte-lik, yalnız-lık, arkadaş-lık” sözcükleri isimdir.

Cevap A

6. geziye: gez-i-y-e — türemiş sözcük

                  fiil kökü-f.i.y.e.-yardımcı ses-yönelme durum eki

çantamızın: çanta-mız-ın — basit sözcük

                    isim kökü-iyelik eki-ilgi eki

köşesine: köşe-si-n-e — basit sözcük

                 isim kökü-iyelik eki-yardımcı ses-yönelme durum eki

yerleştirmeyi: yer-leş-tir-me-y-i — türemiş sözcük

                      isim kökü-i.f.y.e.-f.f.y.e.-f.i.y.e.-yardımcı ses-belirtme durum eki

arasındadır: ara-sı-n-da-dır — basit sözcük

                     isim kökü-iyelik eki-yardımcı ses-bulunma durum eki-bildirme eki

Cevap B

 

7. Altı çizi sözlerdeki hayat-ın (ilgi eki), şey-in (ilgi eki), şiir-in (ilgi eki), eser-in (ilgi eki) ekler çekim ekleridir. Oysa “yığ-ı-n” kelimesindeki ek fiilden isim yapım ekidir.

Cevap E

 

8. Cümledeki “anla-mak, incele-me, başla-ma, edin-mek, de-mek” sözcükleri isim-fiil, “ol-an, kıl-acak” sözcükleri sıfat-fiil ve “yap-ıp” sözcüğü zarf-fiildir.

“Düz-ey-de ve baş-la-ma-y-ı” sözcükleri hem yapım hem de çekim ekleri almışlardır.

“İnceleme (ince-le-me) ve edinme (et-i-n-me)” sözcükleri birden fazla yapım eki almıştır.

“Hakkında” sözcüğünde ünsüz türemesi vardır: hak-k-ın-da

Cümlede yönelme durum eki olan “-a,-e”yi alan sözcük yoktur.

 Cevap B

 

9. Ek, “yayın, spor, oyun, temsil” sözcüklerini isim, “yabancı” sözcüğünü ise sıfat yapmıştır: yaban-cı ülkeler

Cevap A

 

10. “-a, -e” yönelme durum eki “ereye ve oraya” sözcüklerinde vardır: nere-y-e, ora-y-a.

 Cevap B

 

edebiyatvadisi

Next Post

Sözcükte Yapı Test 3

Paz Ara 27 , 2020
SÖZCÜKTE YAPI TEST 3 Araştırma grubunun (I) kuruluş aşamasında gençlerin (II) birbirlerine alışmalarını ve grup çalışmasına katılmalarını (III) sağlamak amacıyla (IV) grup çalışmalarına süreklilik (V) verildi. 1. Bu parçadaki numaralı sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır? A) I             B) II      […]

You May Like