Sözcük ve Cümle Düzeyinde Anlam Test 2

Bu sanatçımız daha kitabın başlarında uyarıyor okurunu: “Ötekini oku; derinde, dipte duranı; ince şeyler bunlar.” Bu sözler, onun şiirlerinin anlaşılması için kendisinin cömertçe önümüze kattığı kılavuzlardır. Bunlara dikkat edilmezse yanlış anlaşılabilir onun şiiri, tekdüze bir tekrarlanış sanılabilir.

1. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ancak şiirsel birikimi olanların kavrayabileceği anlamlar taşıma

B) Açıkça söylenmemiş gizli anlamlar içerme

C) Şairin istemediği yönde yorumlara yol açma

D) Farklı olmaya çalışırken anlaşılmaz olma

E) Karşıt anlamlar taşıma

 

Onun, yazma ve yaratma eylemindeki büyük değişme ve gelişme, kendisinin hem okuru hem de eleştirmeni olmasıyla başladı. Söz gelimi, ilk denemelerinde sıfat kullanma tutkusundan kaynaklanan sanatlı bir anlatımı vardı. Kendisiyle ilk denemeleri üzerinde konuşurken bu tutumuna değinir, “Yine sözcükleri renklerle donatıp onları köpürtmüşsün.” diye takılırdım ona. Kimileyin bunun gerekliliğini savunur kimileyin sesini çıkarmaz, yalnızca gülümser geçerdi. Belli ki bir öz eleştiri sürecine girerdi.

2. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Söylenenleri okurun gözünde canlandıracak anlatımlara başvurmak

B) Sözcüklere yeni, çağrışımsal anlamlar yüklemek

C) Söyleyiş yönünden süslü, gösterişli, kof bir yapıyı yeğlemek

D) Sözcüğün birkaç anlamını birlikte kullanmak

E) Kolay anlaşılır, yalın nitelikte ürün vermek

 

Bir sanatçı olarak, okumaktan, araştırmaktan hiçbir zaman vazgeçmeden sanatta doyumsuzluğu korumak gerektiğine inanıyorum.

3. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir birikim oluşturmaya çalışmak

B) Sanatla ilgilenmekten zevk almak

C) Ulaştığı noktayı yetersiz bulmak

D) Sanata yön vermeye çalışmak

E) Başarılı yapıtları örnek almak

 

Ana dilinin, anneden öğrenilen dil olduğu söylenir ama bu, yalın kat bir açıklama bence. Çünkü dil bilimle ilgili sözlükler, ana dilini daha çok, çevrenin dili olarak açıklamaktadır. Ancak, çevrenin dili denilen dil üzerinde annenin etkisi olduğu da yadsınmamalıdır.

4. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genel kanılara uyan

B) Etkisiz olanı etkili gösteren

C) Duygusal gerekçelere dayanan

D) Tartışmaya açık görüşler içeren

E) Basit, derinliği olmayan

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir çıkarım yapılmıştır?

A) Yapıtları üzerine yazılmış inceleme yazılarının sayısı, onun nitelik açısından ciddi bir okur kitlesine sahip olduğunu gösterir.

B) Bu incelemelerde öne çıkarılan düşüncelerden biri, yazarın, edebiyatın her şeyden önce bir “dil kurma” işi olduğu düşüncesine inanması gerektiğidir.

C) Beğenilme ve çok satma kaygısı duymayan bu yazarın dili üzerinde bir iki araştırma yapılmış ancak dilinin niteliğiyle ilgili kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır.

D) Bu bibliyografya hazırlanırken, yazarla ilgili çok sayıda haber ve köşe yazısı incelenmiş, bunlardan, eleştirel çalışmalarda kullanılabilecek olanlar seçilmiştir.

E) Basında, bu yazarımızın, gerek yazınsal gerek siyasal kimliğiyle ilgili çeşitli yorumlar yapılmaktadır.

 

(I) Dünyada 10.000 dolayında kuş türü var. (II) Bunların 6.600’den fazlası hızla azalmakta. (III) 1000’e yakın kuş türü ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. (IV) Dünyadaki kuş türlerinden 513’ü yalnızca Türkiye’de yaşıyor. (V) Bunlardan da 30’a yakınının soyu tükenmekte.

6. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “kesinlik” vardır?

A) I.                B) II.                 C) III.               D) IV.              E) V.

 

Kolay —-, düşünmeden —-, soran, araştıran bir birey olmanın yolu kitaplardan geçiyor.

7. Bu cümledeki boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) başaramayan – incelemeyen

B) anlamayan – konuşmayan

C) beğenmeyen – kabullenmeyen

D) söylemeyen – bilmeyen

E) açıklamayan – okumayan

 

Her kitap, okuru değişik açılardan etkiler. Birinin yüreğinde titreşimler yaratan, kan dolaşımını hızlandıran bir kitap, bir başkasının ruhunu karartır, ağırlığı altında ezer onu. Birine çarpıcı, renkli yaşantılar sunan bir kitap, bir başkasına bayağı, sıradan gelebilir. Bu nedenle bir kitabın herkes üzerinde aynı etkiyi bıraktığı söylenemez.

8. Bu parçada geçen “ağırlığı altında ezmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlginç özellikler taşımak

B) Okuru bunaltmak

C) Yanlışların görülmesini sağlamak

D) Okuru, düşündürmeye çalışmak

E) Eleştirel yapısı olmak

 

Üst düzey bir yöneticinin, çalıştığı kurumu geleceğe taşımak adına, hem kendisinin hem de öteki çalışanların yerine geçebilecek elemanlar yetiştirmeye önem vermesi gerekir.

9. Bu cümledeki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?

A) iş yerinin sürekliliğini sağlamak için

B) gençlere, yaptıkları işi sevdirmek düşüncesiyle

C) yaptığı işin inceliklerini göstererek

D) üstlendiği sorumlulukların önemini belirterek

E) benzer nitelikteki kurumların çoğalması amacıyla

 

Yorum, ele alınan konuyu düşünsel arayışlarla (I)  irdeleyip (ayrıntılarına kadar inceleyip) (II) belirgin kılmayı (anlaşılır duruma getirmeyi) gerektirir. Bilgi, yorumun besleyici ögesidir. (III) Sağlam (güvenilir) bilgiyi ancak o alanın uzmanları verebilir. Bu yüzden bilginin (IV) bağlayıcılığı (uyulma zorunluluğu) vardır ama yorumun yoktur. Yorumun düşünsel alanı (V) geniştir (açıktır), yorum yaparken görsel-işitsel kaynaklardan, okunanlardan yararlanma olanağı vardır.

10. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi, ayraç içinde verilen açıklamasıyla uyuşmamaktadır?

A) I.               B) II.                    C) III.               D) IV.               E) V.

 

Cevap Anahtarı:

1B2C3C4E5A
6D7C8B9A10E

 

edebiyatvadisi

Next Post

Sözcük ve Cümle Düzeyinde Anlam Test 3

Sal May 26 , 2020
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili söz deyim değildir? A) Hiçbir zaman işin kolayına kaçmazdı. B) O, işi düşmezse buralara gelmez. C) Bu işin içinden çıkabileceğini hiç sanmıyorum. D) Fabrikadaki işi biterse toplantıya geleceğini söylemiş. E) Meraklanmaya gerek yok, o işini bilir.   Okuyarak, dinleyerek ya da resimlere bakarak ulaşamayacağımız […]

You May Like