Şarkı

Şarkı

Tuyuğ gibi yine Türklerin bulduğu bir nazım türüdür. Genellikle dörtlükler hâlinde ve bestelenmek amacıyla yazılır. Bu nedenle dörtlük sayısı azdır. 5 ya da 6 dizelik bentlerle yazılmış şarkılar da vardır.

Kafiye düzeni aaaa, bbba, caaa… biçimindedir. İlk dörtlüğün 2. ve 4. dizeleri ya da sadece 4. dizesi bütün dörtlüklerin 4. dizelerinde aynen tekrarlanabilir. Bu dizelere nakarat denir.

Bu şiirlerde konu, genellikle aşk, sevgili, içki ve eğlencedir.  Şarkıların 3. dizelerine miyân ya da miyân-hâne denir. Sözün ve bestenin en dokunaklı, en etkileyici yeri bu dizeye denk getirilir.

Divan edebiyatındaki en güzel şarkılar 18. yüzyıl şairi Nedim tarafından yazılmıştır:

Bir safa bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâda

Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâda

İşte üç çifte kayık iskelede amade

Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâda

Gülelim oynayalım kâm alalım dünyâdan

Mâ-i tesnîm içelüm çeşme-i nev-peydâdan

Görelim âb-ı hayat akdığın ejderhâdan

Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâda

Bir sen ü bir ben ü bir mutrib-i pâkize-edâ

İznin olursa eger bir de Nedim-i şeydâ

Gayrı yârânı bugünlük edip ey şûh fedâ

Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâda

edebiyatvadisi

Next Post

Murabba

Pts Tem 8 , 2019
Murabba: Aynı aruz ölçüsü ve kafiyede dörder dizelik bentlerle yazılan nazım şeklidir. Kafiyelenişi aaaa, bbba, ccca… biçimindedir.  Konu yönünden zengindir. Övgü, yergi, dinî ve öğretici konular yanında farklı konular da yer alabilir. Gül yüzünde göreli zülf-i semen-sây gönül Kara sevdaya yiler bî-ser ü bî-pay gönül Demedim mi sana dolaşma ana […]

You May Like