Murabba

Murabba:

Aynı aruz ölçüsü ve kafiyede dörder dizelik bentlerle yazılan nazım şeklidir. Kafiyelenişi aaaa, bbba, ccca… biçimindedir.  Konu yönünden zengindir. Övgü, yergi, dinî ve öğretici konular yanında farklı konular da yer alabilir.

Gül yüzünde göreli zülf-i semen-sây gönül

Kara sevdaya yiler bî-ser ü bî-pay gönül

Demedim mi sana dolaşma ana hây gönül

Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vây gönül

Bizi hâk etdi hevâ yoluna sevdâ n’idelim

Pây-mâl eyledi bu zülf-i semen-sâ n’idelim

Kul edinmezdi güzeller bizi illâ n’idelim

Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vây gönül

Ben demezdim ki hevâ yoluna ser-bâz gelem

Ney-i aşkınla gamın çengine dem-sâz gelem

Der idim aşk kopuzun uşadam vâz gelem

Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vây gönül

Dil dilerken yüzünün vaslını cândan dahi yeğ

Bir demin görür iken iki cihândan dahi yeğ

Akdı bir serve dahi âb-ı revândan dahi yeğ

Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vây gönül

Ahmed’im kim okunur nâmım ile nâme-i aşk

Germdir sözlerimin sûz ile hengâme-i aşk

Dil elinden biçilipdir boyuma câme-i aşk

Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vây gönül    (Ahmed Paşa)

edebiyatvadisi

Next Post

Terkib-i Bend

Pts Tem 8 , 2019
Terkib-i Bend: Aynı ölçüyle yazılan ve 5 -10 arası bentlerden oluşan nazım şeklidir. Son beyte vasıta, önde yer alan beyitlere ise hane denir. Son beyitlerin (vasıta) sürekli değişen beyitlerle birbirleriyle bağlanmasıyla oluşur. Terkib-i bentler didaktik (öğretici) şiir türlerindendir. Kafiye düzeni aa, xa, xa, xa, xa, xa, bb, cc, xc, xc, […]

You May Like