Edebî Akımlar ÖSYM Test Soruları

Edebî Akımlar ÖSYM Test Soruları

 

Uyumasından yararlanıp onun hakkında sessizce bilgi verelim. Özel hayatlarında hareketsiz ve başarısız olan Çehov kahramanları gibi kederliydi hep. Keder konusuna daha sonra çok döneceğiz. Kendisine adının ilk harfleriyle Ka denmesini tercih ettiğini, bu kitapta da öyle yapacağımı hemen söyleyeyim. Şimdi Erzurum garajından ayrıldıktan sonra yolculara iyi seyahatler dileyen şoför gibi ben de ekleyeyim: Yolun açık olsun Ka… Ama sizi kandırmak istemem; Ka’nın eski bir arkadaşıyım ve Kars’ta başına gelecekleri daha bu hikâyeyi anlatmaya başlamadan biliyorum ben.

1. Bu parçadan hareketle postmodern romanla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Romanın kurmaca olduğu okura hissettirilir.

B) Romanın yazılma süreci metne konu edilir.

C) Anlatıcı, kurmacanın etkin bir figürü hâline getirilir.

D) Kurmaca ile gerçeklik arasındaki sınır belirginleştirilir.

E) Doğrudan veya dolaylı biçimde okurla iletişim kurulur.

 

Roman yazarı, bilimsel metotları uygulayan bir deneycidir. O, sadece gözlem yapılarak öğrenilebilecek şartları kaydetmez, bireyin çevre şartlarıyla mücadelesini sebep sonuç ilişkisi içinde vererek başlangıçta oluşturduğu hipotezi ispatlamak zorundadır. Onun için en önemli şey, insan tabiatını objektif bir biçimde gözlemlemek, belli biyolojik kalıtımla doğan bir kişinin belli sosyoekonomik şartlar içinde kaderinin ne olacağını incelemektir.

 

2. Bu parçada söz edilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romantizm             B) Realizm                         C) Natüralizm

D) Sembolizm             E) Sürrealizm

 

 

Hayır, hayâl ile yoktur benim alışverişim

İnan ki ne demiş isem görüp de söylemişim

Şudur benim cihânda en beğendiğim meslek

Sözüm odun gibi olsun hakikat olsun tek

3. Bu dizelerde dile getirilen düşünce, aşağıdaki edebî akımlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Romantizm                B) Realizm               C) Sembolizm

D) Sürrealizm                 E) Klasisizm

 

Şair, okura gerçekleri değil, izlenimlerini duyurmaya çalışmalı; anlam belirgin olmamalı; okur, sezinlediklerinden kendisi anlamlar çıkarmalıdır. Sözcüklerin anlamlarından çok ahenkleri, oluşturacakları müzikalite önemlidir. Duyurmak ve sezdirmek için mecazlı, çağrışıma elverişli söz ve söyleyişler seçilmelidir. Üzüntü, alaca karanlık; kırmızı ve sarı vb. renkler şiirde önem taşıyan ögelerdir.

4. Bu parçada özellikleri verilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sembolizm                B) Parnasizm                  C) Klasisizm

D) Kübizm                     E) Romantizm

 

Böyle bir yazı tarzında nokta, virgül, noktalı virgül gibi işaretlere lüzum yoktur; bunları kullanmak tehlikelidir bile. Noktalama işaretleri, içimizdeki akışın mutlak devamına şüphesiz engeldir. Canınız istediği kadar devam ediniz. Mırıltının tükenmek bilmeyen karakterine kendinizi veriniz. Eğer akış, yaptığınız dikkatsizlik diyeceğim ufak bir yanılma yüzünden duracak gibi olursa kaldığınız yerde durunuz. Çıkışı sizce şüpheli görülen kelimeden sonra herhangi bir harfi, söz gelimi “i” harfini, daima “i” harfini koyunuz ve böylece bu harfi izleyecek olan kelimelere elverişli anı bekleyiniz. Şiirinizin tamamlanması gecikmeyecektir.

5. Bu parçada dile getirilen düşünceler, aşağıda verilen akımlardan hangisinin edebî düşüncesiyle örtüşür?

A) Romantizm                     B) Realizm                   C) Parnasizm

D) Sembolizm                     E) Sürrealizm

 

Ona göre roman faydalı bir eğlencedir. Mukaddime-i Celal’de “Romanda amaç, gerçekte olmamışsa bile gerçekleşmesi olabilir bir olguyu ahlak, duygular ve olasılıklara ilişkin her çeşit ayrıntılarıyla birlikte betimlemektedir.” diyerek roman görüşünü açıklamıştır. Romanlarında kahramanların çoğu duygusal davranır, kahramanlar arasında iyi-kötü çatışması vardır ve romanlarının sonunda ise çoğunlukla iyiler ödüllendirilir kötüler cezalandırılır.

 6. Bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki edebî akımlardan hangisiyle örtüşmektedir.

A) Realizm                        B) Romantizm                    C) Natüralizm

D) Empresyonizm            E) Klasisizm

 

Romanlardaki hayalî tasvirler hep köksüz yalanlardır. İnceden inceye araştırıp soruşturmalı, tahlil etmeden hiçbir şey yazmamalı, hatta hayatta rastlanılan, az karşılaşılan olaylar bile bir eserde yer almamalıdır. Günlük hayat, hırgürle, çirkinliklerle, kıskançlıklarla, aldatmalarla örülmüş bir dokumadır. İyilikler, güzellikler, erdem sayılabilecek nitelikler, birer hayalden başka bir şey değildir, roman konusu olamaz.

7. Bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki edebî akımlardan hangisiyle örtüşmektedir?

A) Realizm                     B) Klasisizm                    C) Romantizm

D) Empresyonizm         E) Natüralizm

 

Bir 18. yüzyıl düşünürü olan J.J. Rousseau ister özel ister kamusal hayatımızda olsun, yaşadığımız şeylerin, aklın değil duyguların ve doğal içgüdülerin gereklerini karşılayıp karşılamadığını sormamız gerektiğini söyler. Bireyselliği ve doğayı gündeme getirir. Ona göre, gerçekliği parçalayan ve anlaşılmaz hâle getiren aklın bütün tahlilleri yapaydır.

8. Buna göre J. J. Rousseau’nun hangi hareketin öncülüğünü yaptığı ileri sürülebilir?

A) Klasisizm                    B) Realizm                  C) Romantizm

D) Natüralizm                E) Empresyonizm

 

Sorun, gerçekliğe, öykü yazarı olarak bakmak değildir. Sorun, öncelikle kendine dünyada bir yer arayan, konumunu belirlemeye çalışan insandır. Kendini anlamaya, anlamlandırmaya çalışmak, başka bir deyişle kendi yazgısını sorgulayıp üzerinde düşünme zorunluluğu duymak insani bir gereksinimdir. Bunun peşinden koşarsanız var olanlar içinde kendi yerinizi belirlersiniz. Bu size bir bakış açısı sunar. Olan bitenleri bu bakış açısıyla değerlendirirsiniz.

9. Bu düşünceleri ileri süren bir yazar aşağıdakileri hangisiyle nitelendirilebilir?

A) Hümanist            B) Akılcı                 C) Sembolist

D) Varoluşçu           E) Gerçeküstücü

 

Bazen düşünüyorum da eğer benim yazdıklarım hayatla ilgili değilse insanların yaşadığı nasıl bir dünya? Bana göre, tüm kitaplarım gerçeği yansıtıyor. Ama hangi gerçeği? Benim gördüğüm gerçeği.

10. Bu parçada sanat anlayışını belirten yazarın aşağıdaki akımlardan hangisine bağlı olduğu söylenebilir?

A) Natüralizm                   B) İzlenimcilik                 C) Klasisizm     

 D) Gerçeküstücülük         E) Sembolizm

 

11. Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan yapıtların belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A) Okurların merak duygusunun kamçılanması amaçlanır.

B) Yaşamın çok boyutlu ve kavranması zor gerçeklerden oluştuğu savunulur.

C) Anlatıcı, büyük ölçüde birey bilinciyle kendi “ben”ini öne çıkarır.

D) Topluma ait değerleri yansıtma amacı yoktur.

E) Anlatılanlar kişilerin iç dünyasının süzgecinden geçirilerek verilir.

 

Düş gücümün kuvvetli, gözlem yeteneğimin ise zayıf olduğunu arkadaşlarım söylerler. Bunu ben de bildiğimden, gerçek hayat üzerine bir şey yazmam istenince biraz tedirgin olurum. Romanlardan, öykülerden, yazarların iç dünyasından söz ederken sorun yoktur. Ama gerçek bir kentte yer alan gerçek bir yeri anlatırken… Bu benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz.

12. Bu sözleri söyleyen bir yazarın aşağıdaki akımlardan hangilerine bağlı yapıtlar vermesi beklenmez?

A)    Romantizm-Realizm     B)    Klasisizm-Sembolizm

C)    Romantizm – Natüralizm   D)    Sembolizm-Sürrealizm

E)    Realizm-Natüralizm

 

 

(I) Natüralizm duyularla algılanabilir gerçekliğin tıpatıp yansıtılmasını ilke edinmiştir. (II) Endüstrileşme sürecinde ortaya çıkan ekonomik ve ahlaksal bunalımla büyük kent halkının eleştirilmesi natüralizmin temel konularıdır. (III) Natüralizmin kökleri, düşünce tarihî açısından realizm içinde yer alır ama onu aşar çünkü natüralizm doğayı olduğu gibi yansıtmayı amaçlar. (IV) Natüralizmin temelinde deneysel doğa bilimlerinin verileri yatar. (V) Natüralizme göre, edebiyatın amacı, ciddi konuları, sanatlı biçimde işlemek; sanatta iyiye, gerçeğe ve güzele yönelmektir.

13. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler, natüralizm akımıyla ilgili değildir?

A) I.               B) II.                   C) III.                D) IV.                  E) V.

 

14. Aşağıdakilerin hangisinde, belirtilen özellik birlikte verildiği akımla ilgili değildir?

A) Gözlem ve belgelere önem verme (Realizm)

B) Konuya değil, onun işleniş biçimine önem verme (Romantizm)

C) Güzelliğin, anlam açıklığında değil, kapalılıkta olduğuna inanma (Sembolizm)

D) Sanat, doğanın kopyası olmalıdır, ilkesini benimseme (Natüralizm)

E) Bilinçaltını akıl ve mantıktan üstün tutma (Sürrealizm)

 

 

15. “Gerçeği olduğu gibi yansıtmak benim işim değildir. Dış dünyayı duygu ve hayal gücüyle zenginleştirerek vermek, tabiatın güzelliklerini dile getirmek sanatın görevi olmalıdır.” görüşünü ileri süren bir sanatçı, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunucusu durumundadır?

A) Klasisizm                    B) Romantizm                          C) Realizm

D) Natüralizm                E) Sürrealizm

edebiyatvadisi

Next Post

Sıfatlar ve Sıfat Tamlaması Test Soruları

Sal May 5 , 2020
Sıfatlar ve Sıfat Tamlaması Test Soruları   1. “yalnız” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır? A) Çalışmanızı inceledim, yalnız birkaç konuda daha ayrıntılı çalışma yapmalısınız. B) Bu kadar yorucu işlerin altında yalnız kaldım. C) Bu kitapta yalnız bir adamın öyküsü anlatılıyor. D) Birlikte başladığımız bu projeyi şimdi yalnız yürütüyorum. […]