Cümlede Anlam ve Anlatım Test 2

CÜMLEDE ANLAM VE ANLATIM TEST 2:

1. Mitolojilerde yer alan aslan figürü, Budizm’le birlikte görülmesine rağmen Altaylardaki Pazırık kurganlarında bulunan eserlerde bu figürün Türklerde çok eskiden beri mitolojik öge olarak kullanıldığı belirlenmiştir.

Bu cümleden hangi yargı, kesin olarak çıkarılabilir?

A) Türklerin aslan figürünü kullanmaları, onların Budizm’le olan ilgisini göstermektedir.

B) Altaylardaki Pazırık kurganları, Türk tarihinin en eski araştırma alanıdır.

C) Budistler, aslan figürünü kullanmaya özel önem vermişlerdir.

D) Aslan figürü, Türkler tarafından kullanılmış mitolojik bir ögedir.

E) Mitolojilerde başka hayvanlar da bulunmasına rağmen aslan figürü her zaman öne çıkmıştır.

2. Aşağıdaki numaralı cümlelerin hangisinde dolaylı bir anlatım söz konusudur?

A) Kimi eylemlerimiz; toplum, arkadaşlar ve ailemizin beklentileri doğrultusunda gelişir.

B) Atalarımız, “Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.” demiş.

C) Yazarın tiyatrolarında tarihsel ögelere oldukça geniş yer verdiğini söylemişlerdi.

D) Bir eseri yazıldığı dönemin özelliklerini bilmeden değerlendirmek, yanlış sonuçlara ulaşmanıza yol açabilir.

E)  Tomris Uyar, kendisiyle yapılan bir söyleşide “Çalışmak için bir odam hiçbir zaman olmadı.” demişti.

3. (I) Ahmet Mithat, on dokuzuncu yüzyıl sonlarındaki sosyal hayatı eserlerinde ele almıştır. (II) Onun kimi sosyal sorunlara bir eğitici tavrıyla yaklaşması oldukça etkilidir. (III) Yazdığı çok sayıdaki romanla “yazı makinesi” unvanı alan sanatçı, toplumu eğitmek için zorlu bir çaba göstermiştir. (IV) Eleştirmenlerin onun tekniğindeki kusurlar ve zayıflıklara yönelik saptamaları olsa da Ahmet Mithat değerli bir yazarımızdır. (V) Çünkü Türk romancılığının gelişmesinde önemli bir paya sahip olan sanatçı, okuyucu üzerinde kalıcı bir iz bırakmıştır.

Parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde öznel bir değerlendirmeye yer verilmemiştir?

A) I                   B) II                      C) III                        D) IV                        E) V

4. Sanat dünyasının vaktinden çok önce ölen dâhileri yok değildir. Mozart’ın otuz beş, Chopin’in otuz dokuz yaşında öldüğünü duyanlar; bu kısa ömürlü sanat büyüklerinin az zamanda meydana getirdikleri eserlerin çokluğuna hayret ederler. Sıtkı Erinç bu durumu “Kiminin sanatta geçen kırk yılı, kiminin sanatla geçen üç gününe denk düşebilir. Önemli olan, o süreci yoğunluğudur.” sözleriyle açıklar.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Karşılaştırma yapılmıştır.                                       

B) Anlamca olumsuz cümle bulunmaktadır.

C) Öznel bir değerlendirmeye yer verilmiştir.            

D) Bir düşünceye tanık gösterilmiştir.             

E) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.

5. Roman; toprağa bağlı, az ve öz konuşan bir çiftçinin hayatını anlatır. Çiftçimizin çeşitli konulara yönelik bilgileri kısıtlı fakat sağlamdır. Romanda zengin bir kişilik yerine ilkel bir insan durumundadır. Ancak bu sıradanlığa rağmen içinde temiz bir asalet ve bağlı kaldığı değerler vardır. Topraklarını verimli hâle getirmek için çaba gösteren çiftçi, romanda çevresiyle barışık bir hayat yaşayan, üretken ve çalışkan insanları simgeler.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır?

A) Nitelik bildiren sözlere yer verilmiştir.               

B) Amaç – sonuç ilgisi kurulmuştur.                    

C) Bir çıkarımda bulunulmuştur.

D) Olumlu yargılara yer verilmiştir.                       

E) Abartılı sözler kullanılmıştır.

6. (I) Müze, milletin oluşturduğu kültür değerlerini korumak ve halka aktarmak işlevlerini yürütür. (II) Böylece hem geçmiş ile gelecek arasında bağ kurar hem de izleyiciye eğitim verir. (III) Ziyaretçinin dolaysız öğrenmesine olanak tanıdığı için müze, kalıcı öğrenme sağlamaktadır. (IV) Bu düşünce, derslerinin bir bölümünü müzelerde geçiren öğrenciler üzerinde yapılan araştırmalarla da kanıtlanmıştır. (V) Gençlerin geçmişle ilgili doğru bilgiler öğrenmelerini de desteklemektedir.

Parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde bir düşünce gerekçesiyle birlikte verilmiştir?

A) I              B) II               C) III             D) IV              E) V

7. (I) El dokuması halıcılık, ülkemizin sosyal ve ekonomik yapısı içinde önemli bir yer tutmaktadır. (II) Gelenek ve göreneklerimizi yansıtan, kültürümüzü geleceğe taşıyan bir sanat dalıdır. (III) Bu tür halıcılık; basit araçlarla yapılabilmesi, kullanım alanı sınırlı olan yapağının değerlendirilmesi ve ürünlerin kolay pazarlanması gibi nitelikleriyle ülke ekonomisinde önemli yere sahiptir. (IV) Ayrıca ihracat olanaklarının fazla olmasıyla da ülkemize önemli bir döviz girdisi yaratmaktadır. (V) Asırlardır yaşatılan bu gelenek, ülkemizin birçok bölgesindeki yerel tezgâhlarda varlığını sürdürmektedir.

Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangilerinde neden – sonuç ilgisi kurulmuştur?

A) I ve II                         B) II ve III                           C) II ve IV                           

D) III ve IV                      E) IV ve V

Cevap Anahtarı: 1-D, 2-C, 3-A, 4-B, 5-E, 6-C, 7-D

edebiyatvadisi

Next Post

Sıfatlar Test 1

Cts Tem 13 , 2019
SIFATLAR TEST 1 1. (I) Çocukların yanlış ve zarar verici bir davranışı gözlendiğinde aşırı tepkisel davranılmamalıdır. (II) Özellikle çocukları cezalandırmak, olumlu sonuçlar doğurmayacaktır. (III) Onların olumsuz davranışları neden gösterdikleri öğrenilmelidir. (IV) Gerektiğinde uzman yardımı alınmalıdır. (V) Ebeveynler, ayrıca çocuklarıyla yeni iletişim yolları denemelidir.  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir sözcük […]